ஆதியாகமம் 14:19

14:19 அவனை ஆசீர்வதித்து, வானத்தையும் பூமியையும் உடையவராகிய உன்னதமான தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் ஆபிராமுக்கு உண்டாவதாக.
Related Topics


அவனை , ஆசீர்வதித்து , வானத்தையும் , பூமியையும் , உடையவராகிய , உன்னதமான , தேவனுடைய , ஆசீர்வாதம் , ஆபிராமுக்கு , உண்டாவதாக , ஆதியாகமம் 14:19 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 14 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 14 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 14 19 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 14 19 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 14 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 14 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 14 TAMIL BIBLE , Genesis 14 IN TAMIL , Genesis 14 19 IN TAMIL , Genesis 14 19 IN TAMIL BIBLE . Genesis 14 IN ENGLISH ,