ஆதியாகமம் 14:16

14:16 சகல பொருள்களையும் திருப்பிக்கொண்டுவந்தான்; தன் சகோதரனாகிய லோத்தையும், அவனுடைய பொருள்களையும், ஸ்திரீகளையும், ஜனங்களையும் திருப்பிக்கொண்டுவந்தான்.
Related Topics


சகல , பொருள்களையும் , திருப்பிக்கொண்டுவந்தான்; , தன் , சகோதரனாகிய , லோத்தையும் , அவனுடைய , பொருள்களையும் , ஸ்திரீகளையும் , ஜனங்களையும் , திருப்பிக்கொண்டுவந்தான் , ஆதியாகமம் 14:16 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 14 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 14 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 14 16 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 14 16 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 14 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 14 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 14 TAMIL BIBLE , Genesis 14 IN TAMIL , Genesis 14 16 IN TAMIL , Genesis 14 16 IN TAMIL BIBLE . Genesis 14 IN ENGLISH ,