ஆதியாகமம் 14:17

14:17 அவன் கெதர்லாகோமேரையும் அவனோடிருந்த ராஜாக்களையும் முறியடித்துத் திரும்பிவருகிறபோது, சோதோமின் ராஜா புறப்பட்டு, ராஜாவின் பள்ளத்தாக்கு என்னும் சாவே பள்ளத்தாக்குமட்டும் அவனுக்கு எதிர் கொண்டுபோனான்.
Related Topics


அவன் , கெதர்லாகோமேரையும் , அவனோடிருந்த , ராஜாக்களையும் , முறியடித்துத் , திரும்பிவருகிறபோது , சோதோமின் , ராஜா , புறப்பட்டு , ராஜாவின் , பள்ளத்தாக்கு , என்னும் , சாவே , பள்ளத்தாக்குமட்டும் , அவனுக்கு , எதிர் , கொண்டுபோனான் , ஆதியாகமம் 14:17 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 14 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 14 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 14 17 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 14 17 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 14 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 14 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 14 TAMIL BIBLE , Genesis 14 IN TAMIL , Genesis 14 17 IN TAMIL , Genesis 14 17 IN TAMIL BIBLE . Genesis 14 IN ENGLISH ,