ஆதியாகமம் 14:15

14:15 இராக்காலத்திலே அவனும் அவன் வேலைக்காரரும் பிரிந்து, பவிஞ்சுகளாய் அவர்கள்மேல் விழுந்து, அவர்களை முறியடித்து, தமஸ்குவுக்கு இடதுபுறமான ஓபாமட்டும் துரத்தி,
Related Topics


இராக்காலத்திலே , அவனும் , அவன் , வேலைக்காரரும் , பிரிந்து , பவிஞ்சுகளாய் , அவர்கள்மேல் , விழுந்து , அவர்களை , முறியடித்து , தமஸ்குவுக்கு , இடதுபுறமான , ஓபாமட்டும் , துரத்தி , , ஆதியாகமம் 14:15 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 14 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 14 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 14 15 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 14 15 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 14 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 14 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 14 TAMIL BIBLE , Genesis 14 IN TAMIL , Genesis 14 15 IN TAMIL , Genesis 14 15 IN TAMIL BIBLE . Genesis 14 IN ENGLISH ,