ஆதியாகமம் 14:14

14:14 தன் சகோதரன் சிறையாகக் கொண்டுபோகப்பட்டதை ஆபிராம் கேள்விப்பட்டபோது, அவன் தன் வீட்டிலே பிறந்த கைபடிந்தவர்களாகிய முந்நூற்றுப் பதினெட்டு ஆட்களுக்கும் ஆயுதம் தரிப்பித்து, தாண் என்னும் ஊர்மட்டும் அவர்களைத் தொடர்ந்து,
Related Topics


தன் , சகோதரன் , சிறையாகக் , கொண்டுபோகப்பட்டதை , ஆபிராம் , கேள்விப்பட்டபோது , அவன் , தன் , வீட்டிலே , பிறந்த , கைபடிந்தவர்களாகிய , முந்நூற்றுப் , பதினெட்டு , ஆட்களுக்கும் , ஆயுதம் , தரிப்பித்து , தாண் , என்னும் , ஊர்மட்டும் , அவர்களைத் , தொடர்ந்து , , ஆதியாகமம் 14:14 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 14 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 14 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 14 14 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 14 14 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 14 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 14 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 14 TAMIL BIBLE , Genesis 14 IN TAMIL , Genesis 14 14 IN TAMIL , Genesis 14 14 IN TAMIL BIBLE . Genesis 14 IN ENGLISH ,