ஆதியாகமம் 14:13

14:13 தப்பியோடின ஒருவன் எபிரேயனாகிய ஆபிராமிடத்தில் வந்து அதை அறிவித்தான்; ஆபிராம் தன்னோடே உடன்படிக்கை செய்திருந்த மனிதராகிய எஸ்கோலுக்கும் ஆநேருக்கும் சகோதரனாகிய மம்ரே என்னும் எமோரியனுடைய சம பூமியிலே அப்பொழுது குடியிருந்தான்.
Related Topics


தப்பியோடின , ஒருவன் , எபிரேயனாகிய , ஆபிராமிடத்தில் , வந்து , அதை , அறிவித்தான்; , ஆபிராம் , தன்னோடே , உடன்படிக்கை , செய்திருந்த , மனிதராகிய , எஸ்கோலுக்கும் , ஆநேருக்கும் , சகோதரனாகிய , மம்ரே , என்னும் , எமோரியனுடைய , சம , பூமியிலே , அப்பொழுது , குடியிருந்தான் , ஆதியாகமம் 14:13 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 14 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 14 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 14 13 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 14 13 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 14 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 14 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 14 TAMIL BIBLE , Genesis 14 IN TAMIL , Genesis 14 13 IN TAMIL , Genesis 14 13 IN TAMIL BIBLE . Genesis 14 IN ENGLISH ,