ஆதியாகமம் 12:9

12:9 அதின்பின் ஆபிராம் புறப்பட்டு, தெற்கே பிரயாணம்பண்ணிக்கொண்டு போனான்.
Related Topics


அதின்பின் , ஆபிராம் , புறப்பட்டு , தெற்கே , பிரயாணம்பண்ணிக்கொண்டு , போனான் , ஆதியாகமம் 12:9 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 12 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 12 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 12 9 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 12 9 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 12 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 12 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 12 TAMIL BIBLE , Genesis 12 IN TAMIL , Genesis 12 9 IN TAMIL , Genesis 12 9 IN TAMIL BIBLE . Genesis 12 IN ENGLISH ,