ஆதியாகமம் 12:8

12:8 பின்பு அவன் அவ்விடம் விட்டுப் பெயர்ந்து, பெத்தேலுக்குக் கிழக்கே இருக்கும் மலைக்குப் போய், பெத்தேல் தனக்கு மேற்காகவும் ஆயீ கிழக்காகவும் இருக்கக் கூடாரம் போட்டு, அங்கே கர்த்தருக்கு ஒரு பலிபீடத்தைக் கட்டி, கர்த்தருடைய நாமத்தைத் தொழுதுகொண்டான்.
Related Topics


பின்பு , அவன் , அவ்விடம் , விட்டுப் , பெயர்ந்து , பெத்தேலுக்குக் , கிழக்கே , இருக்கும் , மலைக்குப் , போய் , பெத்தேல் , தனக்கு , மேற்காகவும் , ஆயீ , கிழக்காகவும் , இருக்கக் , கூடாரம் , போட்டு , அங்கே , கர்த்தருக்கு , ஒரு , பலிபீடத்தைக் , கட்டி , கர்த்தருடைய , நாமத்தைத் , தொழுதுகொண்டான் , ஆதியாகமம் 12:8 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 12 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 12 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 12 8 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 12 8 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 12 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 12 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 12 TAMIL BIBLE , Genesis 12 IN TAMIL , Genesis 12 8 IN TAMIL , Genesis 12 8 IN TAMIL BIBLE . Genesis 12 IN ENGLISH ,