ஆதியாகமம் 12:7

12:7 கர்த்தர் ஆபிராமுக்குத் தரிசனமாகி: உன் சந்ததிக்கு இந்தத் தேசத்தைக் கொடுப்பேன் என்றார். அப்பொழுது அவன் தனக்குத் தரிசனமான கர்த்தருக்கு அங்கே ஒரு பலிபீடத்தைக் கட்டினான்.
Related Topics


கர்த்தர் , ஆபிராமுக்குத் , தரிசனமாகி: , உன் , சந்ததிக்கு , இந்தத் , தேசத்தைக் , கொடுப்பேன் , என்றார் , அப்பொழுது , அவன் , தனக்குத் , தரிசனமான , கர்த்தருக்கு , அங்கே , ஒரு , பலிபீடத்தைக் , கட்டினான் , ஆதியாகமம் 12:7 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 12 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 12 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 12 7 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 12 7 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 12 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 12 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 12 TAMIL BIBLE , Genesis 12 IN TAMIL , Genesis 12 7 IN TAMIL , Genesis 12 7 IN TAMIL BIBLE . Genesis 12 IN ENGLISH ,