ஆதியாகமம் 12:6

12:6 ஆபிராம் அந்தத் தேசத்தில் சுற்றித் திரிந்து சீகேம் என்னும் இடத்துக்குச் சமீபமான மோரே என்னும் சமபூமிமட்டும் வந்தான்; அக்காலத்திலே கானானியர் அத்தேசத்தில் இருந்தார்கள்.
Related Topics


ஆபிராம் , அந்தத் , தேசத்தில் , சுற்றித் , திரிந்து , சீகேம் , என்னும் , இடத்துக்குச் , சமீபமான , மோரே , என்னும் , சமபூமிமட்டும் , வந்தான்; , அக்காலத்திலே , கானானியர் , அத்தேசத்தில் , இருந்தார்கள் , ஆதியாகமம் 12:6 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 12 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 12 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 12 6 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 12 6 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 12 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 12 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 12 TAMIL BIBLE , Genesis 12 IN TAMIL , Genesis 12 6 IN TAMIL , Genesis 12 6 IN TAMIL BIBLE . Genesis 12 IN ENGLISH ,