ஆதியாகமம் 12:5

12:5 ஆபிராம் தன் மனைவியாகிய சாராயையும், தன் சகோதரனுடைய குமாரனாகிய லோத்தையும், தாங்கள் சம்பாதித்திருந்த தங்கள் சம்பத்தெல்லாவற்றையும், ஆரானிலே சவதரித்த ஜனங்களையும் கூட்டிக்கொண்டு, அவர்கள் கானான் தேசத்துக்குப் புறப்பட்டுப்போய், கானான் தேசத்திலே சேர்ந்தார்கள்.
Related Topics


ஆபிராம் , தன் , மனைவியாகிய , சாராயையும் , தன் , சகோதரனுடைய , குமாரனாகிய , லோத்தையும் , தாங்கள் , சம்பாதித்திருந்த , தங்கள் , சம்பத்தெல்லாவற்றையும் , ஆரானிலே , சவதரித்த , ஜனங்களையும் , கூட்டிக்கொண்டு , அவர்கள் , கானான் , தேசத்துக்குப் , புறப்பட்டுப்போய் , கானான் , தேசத்திலே , சேர்ந்தார்கள் , ஆதியாகமம் 12:5 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 12 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 12 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 12 5 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 12 5 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 12 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 12 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 12 TAMIL BIBLE , Genesis 12 IN TAMIL , Genesis 12 5 IN TAMIL , Genesis 12 5 IN TAMIL BIBLE . Genesis 12 IN ENGLISH ,