ஆதியாகமம் 12:4

12:4 கர்த்தர் ஆபிராமுக்குச் சொன்னபடியே அவன் புறப்பட்டுப் போனான்; லோத்தும் அவனோடேகூடப் போனான். ஆபிராம் ஆரானைவிட்டுப் புறப்பட்டபோது, எழுபத்தைந்து வயதுள்ளவனாயிருந்தான்.
Related Topics


கர்த்தர் , ஆபிராமுக்குச் , சொன்னபடியே , அவன் , புறப்பட்டுப் , போனான்; , லோத்தும் , அவனோடேகூடப் , போனான் , ஆபிராம் , ஆரானைவிட்டுப் , புறப்பட்டபோது , எழுபத்தைந்து , வயதுள்ளவனாயிருந்தான் , ஆதியாகமம் 12:4 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 12 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 12 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 12 4 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 12 4 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 12 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 12 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 12 TAMIL BIBLE , Genesis 12 IN TAMIL , Genesis 12 4 IN TAMIL , Genesis 12 4 IN TAMIL BIBLE . Genesis 12 IN ENGLISH ,