ஆதியாகமம் 12:13

12:13 ஆகையால், உன்னிமித்தம் எனக்கு நன்மை உண்டாகும்படிக்கும், உன்னாலே என் உயிர் பிழைக்கும்படிக்கும், நீ உன்னை என் சகோதரி என்று சொல் என்றான்.
Related Topics


ஆகையால் , உன்னிமித்தம் , எனக்கு , நன்மை , உண்டாகும்படிக்கும் , உன்னாலே , என் , உயிர் , பிழைக்கும்படிக்கும் , நீ , உன்னை , என் , சகோதரி , என்று , சொல் , என்றான் , ஆதியாகமம் 12:13 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 12 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 12 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 12 13 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 12 13 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 12 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 12 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 12 TAMIL BIBLE , Genesis 12 IN TAMIL , Genesis 12 13 IN TAMIL , Genesis 12 13 IN TAMIL BIBLE . Genesis 12 IN ENGLISH ,