ஆதியாகமம் 12:14

12:14 ஆபிராம் எகிப்திலே வந்தபோது, எகிப்தியர் அந்த ஸ்திரீயை மிகுந்த அழகுள்ளவளென்று கண்டார்கள்.
Related Topics


ஆபிராம் , எகிப்திலே , வந்தபோது , எகிப்தியர் , அந்த , ஸ்திரீயை , மிகுந்த , அழகுள்ளவளென்று , கண்டார்கள் , ஆதியாகமம் 12:14 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 12 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 12 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 12 14 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 12 14 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 12 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 12 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 12 TAMIL BIBLE , Genesis 12 IN TAMIL , Genesis 12 14 IN TAMIL , Genesis 12 14 IN TAMIL BIBLE . Genesis 12 IN ENGLISH ,