ஆதியாகமம் 12:12

12:12 எகிப்தியர் உன்னைக் காணும்போது, இவள் அவனுடைய மனைவி என்று சொல்லி, என்னைக் கொன்றுபோட்டு, உன்னை உயிரோடே வைப்பார்கள்.
Related Topics


எகிப்தியர் , உன்னைக் , காணும்போது , இவள் , அவனுடைய , மனைவி , என்று , சொல்லி , என்னைக் , கொன்றுபோட்டு , உன்னை , உயிரோடே , வைப்பார்கள் , ஆதியாகமம் 12:12 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 12 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 12 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 12 12 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 12 12 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 12 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 12 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 12 TAMIL BIBLE , Genesis 12 IN TAMIL , Genesis 12 12 IN TAMIL , Genesis 12 12 IN TAMIL BIBLE . Genesis 12 IN ENGLISH ,