ஆதியாகமம் 10:16

10:16 எபூசியரையும், எமோரியரையும், கிர்காசியரையும்,
Related Topics