ஆதியாகமம் 10:17

10:17 ஏவியரையும், அர்கீயரையும், சீநியரையும்,
Related Topics