ஆதியாகமம் 10:15

10:15 கானான் தன் மூத்த மகனாகிய சீதோனையும், கேத்தையும்,
Related Topics