எபேசியர் 5:22

5:22 மனைவிகளே, கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிகிறதுபோல, உங்கள் சொந்தப் புருஷருக்குங் கீழ்ப்படியுங்கள்.
Related Topicsபெண்களுக்கான தேவனுடைய தெய்வீக ஒழுங்குமுறை-Mrs. Helen Jacob.

தேவன் ஆதாமையும் ஏவாளையும் தமது சாயலின்படி சிருஷ்டித்து,  பூமியின் மீது ஆளுகையை அளித்து, நன்மைத் தீமை அறியத்தக்க மரத்தின் கனியை புசிக்கக்கூடாது...
Read MoreTAMIL BIBLE எபேசியர் 5 , TAMIL BIBLE எபேசியர் , எபேசியர்IN TAMIL BIBLE , எபேசியர் IN TAMIL , எபேசியர் 5 TAMIL BIBLE , எபேசியர் 5 IN TAMIL , எபேசியர் 5 22 IN TAMIL , எபேசியர் 5 22 IN TAMIL BIBLE , எபேசியர் 5 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Ephesians 5 , TAMIL BIBLE Ephesians , Ephesians IN TAMIL BIBLE , Ephesians IN TAMIL , Ephesians 5 TAMIL BIBLE , Ephesians 5 IN TAMIL , Ephesians 5 22 IN TAMIL , Ephesians 5 22 IN TAMIL BIBLE . Ephesians 5 IN ENGLISH ,