மத்தேயு 25:5

25:5 மணவாளன் வரத் தாமதித்தபோது அவர்கள் எல்லாரும் நித்திரைήயக்கமடைந்து தூங்கிவிட்டார்கள்.
Related Topics


TAMIL BIBLE மத்தேயு 25 , TAMIL BIBLE மத்தேயு , மத்தேயுIN TAMIL BIBLE , மத்தேயு IN TAMIL , மத்தேயு 25 TAMIL BIBLE , மத்தேயு 25 IN TAMIL , மத்தேயு 25 5 IN TAMIL , மத்தேயு 25 5 IN TAMIL BIBLE , மத்தேயு 25 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Matthew 25 , TAMIL BIBLE Matthew , Matthew IN TAMIL BIBLE , Matthew IN TAMIL , Matthew 25 TAMIL BIBLE , Matthew 25 IN TAMIL , Matthew 25 5 IN TAMIL , Matthew 25 5 IN TAMIL BIBLE . Matthew 25 IN ENGLISH ,