மத்தேயு 25:24

25:24 ஒரு தாலந்தை வாங்கினவன் வந்து: ஆண்டவனே நீர் விதைக்காத இடத்தில் அறுக்கிறவரும், தெளிக்காத இடத்தில் சேர்க்கிறவருமான கடின இருதயமுள்ள மனுஷன் என்று அறிவேன்.
Related Topics


TAMIL BIBLE மத்தேயு 25 , TAMIL BIBLE மத்தேயு , மத்தேயுIN TAMIL BIBLE , மத்தேயு IN TAMIL , மத்தேயு 25 TAMIL BIBLE , மத்தேயு 25 IN TAMIL , மத்தேயு 25 24 IN TAMIL , மத்தேயு 25 24 IN TAMIL BIBLE , மத்தேயு 25 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Matthew 25 , TAMIL BIBLE Matthew , Matthew IN TAMIL BIBLE , Matthew IN TAMIL , Matthew 25 TAMIL BIBLE , Matthew 25 IN TAMIL , Matthew 25 24 IN TAMIL , Matthew 25 24 IN TAMIL BIBLE . Matthew 25 IN ENGLISH ,