ஆதியாகமம் 9:5

9:5 உங்களுக்கு உயிராயிருக்கிற உங்கள் இரத்தத்திற்காகப் பழிவாங்குவேன்; சகல ஜீவஜந்துக்களிடத்திலும் மனுஷனிடத்திலும் பழிவாங்குவேன்; மனுஷனுடைய உயிருக்காக அவனவன் சகோதரனிடத்தில் பழிவாங்குவேன்.
Related Topics


உங்களுக்கு , உயிராயிருக்கிற , உங்கள் , இரத்தத்திற்காகப் , பழிவாங்குவேன்; , சகல , ஜீவஜந்துக்களிடத்திலும் , மனுஷனிடத்திலும் , பழிவாங்குவேன்; , மனுஷனுடைய , உயிருக்காக , அவனவன் , சகோதரனிடத்தில் , பழிவாங்குவேன் , ஆதியாகமம் 9:5 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 9 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 9 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 9 5 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 9 5 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 9 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 9 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 9 TAMIL BIBLE , Genesis 9 IN TAMIL , Genesis 9 5 IN TAMIL , Genesis 9 5 IN TAMIL BIBLE . Genesis 9 IN ENGLISH ,