ஆதியாகமம் 9:4

9:4 மாம்சத்தை அதின் உயிராகிய இரத்தத்தோடே புசிக்கவேண்டாம்.
Related Topics