ஆதியாகமம் 9:6

9:6 மனுஷன் தேவசாயலில் உண்டாக்கப்பட்டபடியால், மனுஷனுடைய இரத்தத்தை எவன் சிந்துகிறானோ, அவனுடைய இரத்தம் மனுஷனாலே சிந்தப்படக்கடவது.
Related Topics


மனுஷன் , தேவசாயலில் , உண்டாக்கப்பட்டபடியால் , மனுஷனுடைய , இரத்தத்தை , எவன் , சிந்துகிறானோ , அவனுடைய , இரத்தம் , மனுஷனாலே , சிந்தப்படக்கடவது , ஆதியாகமம் 9:6 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 9 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 9 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 9 6 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 9 6 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 9 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 9 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 9 TAMIL BIBLE , Genesis 9 IN TAMIL , Genesis 9 6 IN TAMIL , Genesis 9 6 IN TAMIL BIBLE . Genesis 9 IN ENGLISH ,