ஆதியாகமம் 9:3

9:3 நடமாடுகிற ஜீவஜந்துக்கள் யாவும், உங்களுக்கு ஆகாரமாய் இருப்பதாக; பசும் பூண்டுகளை உங்களுக்குத் தந்ததுபோல, அவைகள் எல்லாவற்றையும் உங்களுக்குத் தந்தேன்.
Related Topics


நடமாடுகிற , ஜீவஜந்துக்கள் , யாவும் , உங்களுக்கு , ஆகாரமாய் , இருப்பதாக; , பசும் , பூண்டுகளை , உங்களுக்குத் , தந்ததுபோல , அவைகள் , எல்லாவற்றையும் , உங்களுக்குத் , தந்தேன் , ஆதியாகமம் 9:3 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 9 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 9 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 9 3 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 9 3 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 9 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 9 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 9 TAMIL BIBLE , Genesis 9 IN TAMIL , Genesis 9 3 IN TAMIL , Genesis 9 3 IN TAMIL BIBLE . Genesis 9 IN ENGLISH ,