ஆதியாகமம் 9:2

9:2 உங்களைப்பற்றிய பயமும் அச்சமும் பூமியிலுள்ள சகல மிருகங்களுக்கும், ஆகாயத்தில் உள்ள சகல பறவைகளுக்கும் உண்டாயிருக்கும்; பூமியிலே நடமாடுகிற யாவும், சமுத்திரத்தின் மச்சங்கள் யாவும், உங்களுக்குக் கையளிக்கப்பட்டன.
Related Topics


உங்களைப்பற்றிய , பயமும் , அச்சமும் , பூமியிலுள்ள , சகல , மிருகங்களுக்கும் , ஆகாயத்தில் , உள்ள , சகல , பறவைகளுக்கும் , உண்டாயிருக்கும்; , பூமியிலே , நடமாடுகிற , யாவும் , சமுத்திரத்தின் , மச்சங்கள் , யாவும் , உங்களுக்குக் , கையளிக்கப்பட்டன , ஆதியாகமம் 9:2 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 9 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 9 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 9 2 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 9 2 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 9 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 9 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 9 TAMIL BIBLE , Genesis 9 IN TAMIL , Genesis 9 2 IN TAMIL , Genesis 9 2 IN TAMIL BIBLE . Genesis 9 IN ENGLISH ,