ஆதியாகமம் 6:7

6:7 அப்பொழுது கர்த்தர்: நான் சிருஷ்டித்த மனுஷனைப் பூமியின்மேல் வைக்காமல், மனுஷன் முதற்கொண்டு, மிருகங்கள் ஊரும் பிராணிகள் ஆகாயத்துப் பறவைகள் பரியந்தமும் உண்டாயிருக்கிறவைகளை நிக்கிரகம்பண்ணுவேன்; நான் அவர்களை உண்டாக்கினது எனக்கு மனஸ்தாபமாயிருக்கிறது என்றார்.
Related Topicsநாம் காயீனைப் போல் இருக்கக்கூடாது-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

"பொல்லாங்கனால் உண்டாயிருந்து தன் சகோதரனைக் கொலைசெய்த காயீனைப் போலிருக்கவேண்டாம்" ( 1யோவான் 3:12) என்பதாக அப்போஸ்தலனாகிய யோவான் எச்சரிக்கிறார்....
Read Moreஅப்பொழுது , கர்த்தர்: , நான் , சிருஷ்டித்த , மனுஷனைப் , பூமியின்மேல் , வைக்காமல் , மனுஷன் , முதற்கொண்டு , மிருகங்கள் , ஊரும் , பிராணிகள் , ஆகாயத்துப் , பறவைகள் , பரியந்தமும் , உண்டாயிருக்கிறவைகளை , நிக்கிரகம்பண்ணுவேன்; , நான் , அவர்களை , உண்டாக்கினது , எனக்கு , மனஸ்தாபமாயிருக்கிறது , என்றார் , ஆதியாகமம் 6:7 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 6 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 6 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 6 7 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 6 7 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 6 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 6 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 6 TAMIL BIBLE , Genesis 6 IN TAMIL , Genesis 6 7 IN TAMIL , Genesis 6 7 IN TAMIL BIBLE . Genesis 6 IN ENGLISH ,