ஆதியாகமம் 6:6

6:6 தாம் பூமியிலே மனுஷனை உண்டாக்கினதற்காகக் கர்த்தர் மனஸ்தாபப்பட்டார்; அது அவர் இருதயத்துக்கு விசனமாயிருந்தது.
Related Topics


தாம் , பூமியிலே , மனுஷனை , உண்டாக்கினதற்காகக் , கர்த்தர் , மனஸ்தாபப்பட்டார்; , அது , அவர் , இருதயத்துக்கு , விசனமாயிருந்தது , ஆதியாகமம் 6:6 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 6 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 6 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 6 6 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 6 6 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 6 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 6 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 6 TAMIL BIBLE , Genesis 6 IN TAMIL , Genesis 6 6 IN TAMIL , Genesis 6 6 IN TAMIL BIBLE . Genesis 6 IN ENGLISH ,