ஆதியாகமம் 6:21

6:21 உனக்கும் அவைகளுக்கும் ஆகாரமாகச் சகலவித போஜனபதார்த்தங்களையும் சேர்த்து, உன்னிடத்தில் வைத்துக்கொள் என்றார்.
Related Topics


உனக்கும் , அவைகளுக்கும் , ஆகாரமாகச் , சகலவித , போஜனபதார்த்தங்களையும் , சேர்த்து , உன்னிடத்தில் , வைத்துக்கொள் , என்றார் , ஆதியாகமம் 6:21 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 6 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 6 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 6 21 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 6 21 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 6 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 6 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 6 TAMIL BIBLE , Genesis 6 IN TAMIL , Genesis 6 21 IN TAMIL , Genesis 6 21 IN TAMIL BIBLE . Genesis 6 IN ENGLISH ,