ஆதியாகமம் 6:20

6:20 ஜாதிஜாதியான பறவைகளிலும், ஜாதிஜாதியான மிருகங்களிலும், பூமியிலுள்ள சகல ஜாதிஜாதியான ஊரும் பிராணிகளிலும், வகை ஒன்றுக்கு ஒவ்வொரு ஜோடு உயிரோடே காக்கப்படுவதற்கு உன்னிடத்திலே வரக்கடவது.
Related Topics


ஜாதிஜாதியான , பறவைகளிலும் , ஜாதிஜாதியான , மிருகங்களிலும் , பூமியிலுள்ள , சகல , ஜாதிஜாதியான , ஊரும் , பிராணிகளிலும் , வகை , ஒன்றுக்கு , ஒவ்வொரு , ஜோடு , உயிரோடே , காக்கப்படுவதற்கு , உன்னிடத்திலே , வரக்கடவது , ஆதியாகமம் 6:20 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 6 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 6 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 6 20 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 6 20 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 6 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 6 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 6 TAMIL BIBLE , Genesis 6 IN TAMIL , Genesis 6 20 IN TAMIL , Genesis 6 20 IN TAMIL BIBLE . Genesis 6 IN ENGLISH ,