ஆதியாகமம் 6:17

6:17 வானத்தின் கீழே ஜீவசுவாசமுள்ள சகல மாம்ச ஜந்துக்களையும் அழிக்க நான் பூமியின்மேல் ஜலப்பிரளயத்தை வரப்பண்ணுவேன்; பூமியிலுள்ள யாவும் மாண்டுபோம்.
Related Topics


வானத்தின் , கீழே , ஜீவசுவாசமுள்ள , சகல , மாம்ச , ஜந்துக்களையும் , அழிக்க , நான் , பூமியின்மேல் , ஜலப்பிரளயத்தை , வரப்பண்ணுவேன்; , பூமியிலுள்ள , யாவும் , மாண்டுபோம் , ஆதியாகமம் 6:17 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 6 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 6 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 6 17 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 6 17 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 6 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 6 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 6 TAMIL BIBLE , Genesis 6 IN TAMIL , Genesis 6 17 IN TAMIL , Genesis 6 17 IN TAMIL BIBLE . Genesis 6 IN ENGLISH ,