ஆதியாகமம் 6:16

6:16 நீ பேழைக்கு ஓர் ஜன்னலை உண்டுபண்ணி, மேல்தட்டுக்கு ஒரு முழத்தாழ்த்தியிலே அதைச் செய்துமுடித்து, பேழையின் கதவை அதின் பக்கத்தில் வைத்து, கீழ் அறைகளையும், இரண்டாம் தட்டின் அறைகளையும், மூன்றாம் தட்டின் அறைகளையும் பண்ணவேண்டும்.
Related Topics


நீ , பேழைக்கு , ஓர் , ஜன்னலை , உண்டுபண்ணி , மேல்தட்டுக்கு , ஒரு , முழத்தாழ்த்தியிலே , அதைச் , செய்துமுடித்து , பேழையின் , கதவை , அதின் , பக்கத்தில் , வைத்து , கீழ் , அறைகளையும் , இரண்டாம் , தட்டின் , அறைகளையும் , மூன்றாம் , தட்டின் , அறைகளையும் , பண்ணவேண்டும் , ஆதியாகமம் 6:16 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 6 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 6 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 6 16 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 6 16 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 6 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 6 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 6 TAMIL BIBLE , Genesis 6 IN TAMIL , Genesis 6 16 IN TAMIL , Genesis 6 16 IN TAMIL BIBLE . Genesis 6 IN ENGLISH ,