ஆதியாகமம் 6:10

6:10 நோவா சேம் காம் யாப்பேத் என்னும் மூன்று குமாரரைப் பெற்றான்.
Related Topics