ஆதியாகமம் 4:2

4:2 பின்பு அவனுடைய சகோதரனாகிய ஆபேலைப் பெற்றாள்; ஆபேல் ஆடுகளை மேய்க்கிறவனானான், காயீன் நிலத்தைப் பயிரிடுகிறவனானான்.
Related Topics


பின்பு , அவனுடைய , சகோதரனாகிய , ஆபேலைப் , பெற்றாள்; , ஆபேல் , ஆடுகளை , மேய்க்கிறவனானான் , காயீன் , நிலத்தைப் , பயிரிடுகிறவனானான் , ஆதியாகமம் 4:2 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 4 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 4 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 4 2 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 4 2 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 4 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 4 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 4 TAMIL BIBLE , Genesis 4 IN TAMIL , Genesis 4 2 IN TAMIL , Genesis 4 2 IN TAMIL BIBLE . Genesis 4 IN ENGLISH ,