ஆதியாகமம் 25:21

25:21 மலடியாயிருந்த தன் மனைவிக்காக ஈசாக்கு கர்த்தரை நோக்கி வேண்டுதல் செய்தான்; கர்த்தர் அவன் வேண்டுதலைக் கேட்டருளினார்; அவன் மனைவி ரெபெக்காள் கர்ப்பந்தரித்தாள்.
Related Topicsபெண்களுக்கான தேவனுடைய தெய்வீக ஒழுங்குமுறை-Mrs. Helen Jacob.

தேவன் ஆதாமையும் ஏவாளையும் தமது சாயலின்படி சிருஷ்டித்து,  பூமியின் மீது ஆளுகையை அளித்து, நன்மைத் தீமை அறியத்தக்க மரத்தின் கனியை புசிக்கக்கூடாது...
Read MoreTAMIL BIBLE ஆதியாகமம் 25 , TAMIL BIBLE ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம்IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 25 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 25 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 25 21 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 25 21 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 25 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 25 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 25 TAMIL BIBLE , Genesis 25 IN TAMIL , Genesis 25 21 IN TAMIL , Genesis 25 21 IN TAMIL BIBLE . Genesis 25 IN ENGLISH ,