ஆதியாகமம் 14:7

14:7 திரும்பிக் காதேஸென்னும் என்மிஸ்பாத்துக்கு வந்து, அமலேக்கியருடைய நாடனைத்தையும், அத்சாத்சோன் தாமாரிலே குடியிருந்த எமோரியரையும்கூடச் சங்கரித்தார்கள்.
Related Topics


திரும்பிக் , காதேஸென்னும் , என்மிஸ்பாத்துக்கு , வந்து , அமலேக்கியருடைய , நாடனைத்தையும் , அத்சாத்சோன் , தாமாரிலே , குடியிருந்த , எமோரியரையும்கூடச் , சங்கரித்தார்கள் , ஆதியாகமம் 14:7 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 14 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 14 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 14 7 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 14 7 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 14 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 14 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 14 TAMIL BIBLE , Genesis 14 IN TAMIL , Genesis 14 7 IN TAMIL , Genesis 14 7 IN TAMIL BIBLE . Genesis 14 IN ENGLISH ,