ஆதியாகமம் 13:17

13:17 நீ எழுந்து தேசத்தின் நீளமும் அகலமும் எம்மட்டோ, அம்மட்டும் நடந்து திரி; உனக்கு அதைத் தருவேன் என்றார்.
Related Topics


நீ , எழுந்து , தேசத்தின் , நீளமும் , அகலமும் , எம்மட்டோ , அம்மட்டும் , நடந்து , திரி; , உனக்கு , அதைத் , தருவேன் , என்றார் , ஆதியாகமம் 13:17 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 13 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 13 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 13 17 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 13 17 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 13 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 13 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 13 TAMIL BIBLE , Genesis 13 IN TAMIL , Genesis 13 17 IN TAMIL , Genesis 13 17 IN TAMIL BIBLE . Genesis 13 IN ENGLISH ,