ஆதியாகமம் 13:18

13:18 அப்பொழுது ஆபிராம் கூடாரத்தைப் பெயர்த்துக்கொண்டுபோய், எபிரோனிலிருக்கும் மம்ரேயின் சமபூமியில் சேர்ந்து குடியிருந்து, அங்கே கர்த்தருக்கு ஒரு பலிபீடத்தைக் கட்டினான்.
Related Topics


அப்பொழுது , ஆபிராம் , கூடாரத்தைப் , பெயர்த்துக்கொண்டுபோய் , எபிரோனிலிருக்கும் , மம்ரேயின் , சமபூமியில் , சேர்ந்து , குடியிருந்து , அங்கே , கர்த்தருக்கு , ஒரு , பலிபீடத்தைக் , கட்டினான் , ஆதியாகமம் 13:18 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 13 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 13 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 13 18 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 13 18 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 13 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 13 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 13 TAMIL BIBLE , Genesis 13 IN TAMIL , Genesis 13 18 IN TAMIL , Genesis 13 18 IN TAMIL BIBLE . Genesis 13 IN ENGLISH ,