ஆதியாகமம் 13:11

13:11 அப்பொழுது லோத்து யோர்தானுக்கு அருகான சமபூமி முழுவதையும் தெரிந்துகொண்டு, கிழக்கே பிரயாணப்பட்டுப் போனான்; இப்படி அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் விட்டுப் பிரிந்தார்கள்.
Related Topics


அப்பொழுது , லோத்து , யோர்தானுக்கு , அருகான , சமபூமி , முழுவதையும் , தெரிந்துகொண்டு , கிழக்கே , பிரயாணப்பட்டுப் , போனான்; , இப்படி , அவர்கள் , ஒருவரை , ஒருவர் , விட்டுப் , பிரிந்தார்கள் , ஆதியாகமம் 13:11 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 13 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 13 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 13 11 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 13 11 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 13 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 13 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 13 TAMIL BIBLE , Genesis 13 IN TAMIL , Genesis 13 11 IN TAMIL , Genesis 13 11 IN TAMIL BIBLE . Genesis 13 IN ENGLISH ,