ஆதியாகமம் 13:12

13:12 ஆபிராம் கானான் தேசத்தில் குடியிருந்தான்; லோத்து அந்த யோர்தானுக்கு அருகான சமபூமியிலுள்ள பட்டணங்களில் வாசம்பண்ணி, சோதோமுக்கு நேரே கூடாரம் போட்டான்.
Related Topics


ஆபிராம் , கானான் , தேசத்தில் , குடியிருந்தான்; , லோத்து , அந்த , யோர்தானுக்கு , அருகான , சமபூமியிலுள்ள , பட்டணங்களில் , வாசம்பண்ணி , சோதோமுக்கு , நேரே , கூடாரம் , போட்டான் , ஆதியாகமம் 13:12 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 13 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 13 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 13 12 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 13 12 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 13 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 13 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 13 TAMIL BIBLE , Genesis 13 IN TAMIL , Genesis 13 12 IN TAMIL , Genesis 13 12 IN TAMIL BIBLE . Genesis 13 IN ENGLISH ,