ஆதியாகமம் 13:10

13:10 அப்பொழுது லோத்து தன் கண்களை ஏறெடுத்துப் பார்த்து; யோர்தான் நதிக்கு அருகான சமபூமி முழுவதும் நீர்வளம் பொருந்தினதாயிருக்கக் கண்டான். கர்த்தர் சோதோமையும் கொமோராவையும் அழிக்கும்முன்னே, சோவாருக்குப் போம் வழிமட்டும் அது கர்த்தருடைய தோட்டத்தைப் போலவும் எகிப்து தேசத்தைப்போலவும் இருந்தது.
Related Topics


அப்பொழுது , லோத்து , தன் , கண்களை , ஏறெடுத்துப் , பார்த்து; , யோர்தான் , நதிக்கு , அருகான , சமபூமி , முழுவதும் , நீர்வளம் , பொருந்தினதாயிருக்கக் , கண்டான் , கர்த்தர் , சோதோமையும் , கொமோராவையும் , அழிக்கும்முன்னே , சோவாருக்குப் , போம் , வழிமட்டும் , அது , கர்த்தருடைய , தோட்டத்தைப் , போலவும் , எகிப்து , தேசத்தைப்போலவும் , இருந்தது , ஆதியாகமம் 13:10 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 13 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 13 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 13 10 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 13 10 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 13 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 13 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 13 TAMIL BIBLE , Genesis 13 IN TAMIL , Genesis 13 10 IN TAMIL , Genesis 13 10 IN TAMIL BIBLE . Genesis 13 IN ENGLISH ,