ஆதியாகமம் 12:18

12:18 அப்பொழுது பார்வோன் ஆபிராமை அழைத்து: நீ எனக்கு ஏன் இப்படிச் செய்தாய்? இவள் உன் மனைவி என்று நீ எனக்கு அறிவியாமற் போனதென்ன?
Related Topics


அப்பொழுது , பார்வோன் , ஆபிராமை , அழைத்து: , நீ , எனக்கு , ஏன் , இப்படிச் , செய்தாய்? , இவள் , உன் , மனைவி , என்று , நீ , எனக்கு , அறிவியாமற் , போனதென்ன? , ஆதியாகமம் 12:18 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 12 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 12 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 12 18 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 12 18 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 12 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 12 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 12 TAMIL BIBLE , Genesis 12 IN TAMIL , Genesis 12 18 IN TAMIL , Genesis 12 18 IN TAMIL BIBLE . Genesis 12 IN ENGLISH ,