ஆதியாகமம் 12:1

12:1 கர்த்தர் ஆபிராமை நோக்கி: நீ உன் தேசத்தையும், உன் இனத்தையும், உன் தகப்பனுடைய வீட்டையும் விட்டுப் புறப்பட்டு, நான் உனக்குக் காண்பிக்கும் தேசத்துக்குப் போ.
Related Topicsதேவனின் நண்பனான ஆபிரகாம்-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

தேவனின் நண்பன்’ என்று அறியப்படுவது ஒரு மிகப்பெரிய மரியாதை (ஏசாயா 41: 8).  கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய சீஷர்களுக்கு ‘நண்பர்கள்’ என்ற...
Read More
சாதியை விரட்டு-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் இந்த உலகத்தின் கட்டளைகள், முறைகள், போக்குகள் மற்றும் மரபுகளை பின்பற்ற முடியாது. மாறாக சத்தியத்தின் மூலம்; தேவனுடைய...
Read More
தேவ ராஜ்யத்திற்கான அழைப்பு-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

மூன்று பேருக்கு கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவைப் பின்பற்ற வேண்டும் என்று மிகுந்த ஆவல், ஆனால் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டனர் (லூக்கா 9:57-62). இன்றைய...
Read More
புதிய உடன்படிக்கை மற்றும் பரிசுத்த பந்தி-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

 "நான் உங்களுக்கு ஒப்புவித்ததைக் கர்த்தரிடத்தில் பெற்றுக்கொண்டேன்; என்னவெனில், கர்த்தராகிய இயேசு தாம் காட்டிக்கொடுக்கப்பட்ட அன்று...
Read More