ஆதியாகமம் 10:32

10:32 தங்கள் ஜாதிகளிலுள்ள தங்களுடைய சந்ததிகளின்படியே நோவாவுடைய குமாரரின் வம்சங்கள் இவைகளே; ஜலப்பிரளயத்துக்குப் பின்பு இவர்களால் பூமியிலே ஜாதிகள் பிரிந்தன.
Related Topics


தங்கள் , ஜாதிகளிலுள்ள , தங்களுடைய , சந்ததிகளின்படியே , நோவாவுடைய , குமாரரின் , வம்சங்கள் , இவைகளே; , ஜலப்பிரளயத்துக்குப் , பின்பு , இவர்களால் , பூமியிலே , ஜாதிகள் , பிரிந்தன , ஆதியாகமம் 10:32 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 10 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 10 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 10 32 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 10 32 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 10 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 10 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 10 TAMIL BIBLE , Genesis 10 IN TAMIL , Genesis 10 32 IN TAMIL , Genesis 10 32 IN TAMIL BIBLE . Genesis 10 IN ENGLISH ,