ரோமர் 4:3

4:3 வேதவாக்கியம் என்ன சொல்லுகிறது? ஆபிரகாம் தேவனை விசுவாசித்தான், அது அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது என்று சொல்லுகிறது.
Related Topicsவிசுவாசத்திற்கேற்ற கிரியை-Rev. Dr. C. Rajasekaran

கிரியையில்லா விசுவாசம் செத்தது என்று யாக்கோபு கூறுகிறார். விசுவாசமில்லாமல் தேவனை பிரியப்படுத்துவது கூடாத காரியம் (எபிரேயர் 11:6). விசுவாசம்...
Read MoreTAMIL BIBLE ரோமர் 4 , TAMIL BIBLE ரோமர் , ரோமர்IN TAMIL BIBLE , ரோமர் IN TAMIL , ரோமர் 4 TAMIL BIBLE , ரோமர் 4 IN TAMIL , ரோமர் 4 3 IN TAMIL , ரோமர் 4 3 IN TAMIL BIBLE , ரோமர் 4 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Romans 4 , TAMIL BIBLE Romans , Romans IN TAMIL BIBLE , Romans IN TAMIL , Romans 4 TAMIL BIBLE , Romans 4 IN TAMIL , Romans 4 3 IN TAMIL , Romans 4 3 IN TAMIL BIBLE . Romans 4 IN ENGLISH ,