ஆதியாகமம் 9:9

9:9 நான் உங்களோடும் உங்களுக்குப் பின்வரும் உங்கள் சந்ததியோடும்,
Related Topics