ஆதியாகமம் 9:10

9:10 உங்களோடே பேழையிலிருந்து புறப்பட்ட சகல ஜீவஜந்துக்கள்முதல் இனிப் பூமியில் உண்டாகப்போகிற சகல ஜீவஜந்துக்கள்பரியந்தம், பறவைகளோடும், நாட்டு மிருகங்களோடும், உங்களிடத்தில் இருக்கிற பூமியிலுள்ள சகல காட்டு மிருகங்களோடும் என் உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்துகிறேன் என்றார்.
Related Topics


உங்களோடே , பேழையிலிருந்து , புறப்பட்ட , சகல , ஜீவஜந்துக்கள்முதல் , இனிப் , பூமியில் , உண்டாகப்போகிற , சகல , ஜீவஜந்துக்கள்பரியந்தம் , பறவைகளோடும் , நாட்டு , மிருகங்களோடும் , உங்களிடத்தில் , இருக்கிற , பூமியிலுள்ள , சகல , காட்டு , மிருகங்களோடும் , என் , உடன்படிக்கையை , ஏற்படுத்துகிறேன் , என்றார் , ஆதியாகமம் 9:10 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 9 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 9 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 9 10 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 9 10 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 9 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 9 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 9 TAMIL BIBLE , Genesis 9 IN TAMIL , Genesis 9 10 IN TAMIL , Genesis 9 10 IN TAMIL BIBLE . Genesis 9 IN ENGLISH ,