ஆதியாகமம் 9:23

9:23 அப்பொழுது சேமும் யாப்பேத்தும் ஒரு வஸ்திரத்தை எடுத்துத் தங்கள் இருவருடைய தோள்மேலும் போட்டுக் கொண்டு, பின்னிட்டு வந்து, தங்கள் தகப்பனுடைய நிர்வாணத்தை மூடினார்கள்; அவர்கள் எதிர்முகமாய்ப் போகாதபடியினால், தங்கள் தகப்பனுடைய நிர்வாணத்தைக் காணவில்லை.
Related Topics


அப்பொழுது , சேமும் , யாப்பேத்தும் , ஒரு , வஸ்திரத்தை , எடுத்துத் , தங்கள் , இருவருடைய , தோள்மேலும் , போட்டுக் , கொண்டு , பின்னிட்டு , வந்து , தங்கள் , தகப்பனுடைய , நிர்வாணத்தை , மூடினார்கள்; , அவர்கள் , எதிர்முகமாய்ப் , போகாதபடியினால் , தங்கள் , தகப்பனுடைய , நிர்வாணத்தைக் , காணவில்லை , ஆதியாகமம் 9:23 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 9 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 9 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 9 23 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 9 23 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 9 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 9 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 9 TAMIL BIBLE , Genesis 9 IN TAMIL , Genesis 9 23 IN TAMIL , Genesis 9 23 IN TAMIL BIBLE . Genesis 9 IN ENGLISH ,