ஆதியாகமம் 9:22

9:22 அப்பொழுது கானானுக்குத் தகப்பனாகிய காம் தன் தகப்பனுடைய நிர்வாணத்தைக் கண்டு, வெளியில் இருந்த தன் சகோதரர் இருவருக்கும் அறிவித்தான்.
Related Topics


அப்பொழுது , கானானுக்குத் , தகப்பனாகிய , காம் , தன் , தகப்பனுடைய , நிர்வாணத்தைக் , கண்டு , வெளியில் , இருந்த , தன் , சகோதரர் , இருவருக்கும் , அறிவித்தான் , ஆதியாகமம் 9:22 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 9 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 9 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 9 22 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 9 22 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 9 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 9 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 9 TAMIL BIBLE , Genesis 9 IN TAMIL , Genesis 9 22 IN TAMIL , Genesis 9 22 IN TAMIL BIBLE . Genesis 9 IN ENGLISH ,