ஆதியாகமம் 7:12

7:12 நாற்பதுநாள் இரவும் பகலும் பூமியின்மேல் பெருமழை பெய்தது.
Related Topics